Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de gevangenis zijn, hun, die éértijds ongehoorzaam waren... in de dagen van Noach". In het volgende hoofdstuk, vs. 6, komt de schrijver op dit feit terug: „want daartoe is ook aan dooden „het Evangelie verkondigd geworden,... opdat „zij zouden leven naar God, wat den geest betreft". Hierbij kan ook de duistere plaats Ef. 4 : 8—10 vergeleken worden. In elk geval komt, zij het dan ook sporadisch, in het Nieuwe Testament de voorstelling eener nederdaling van Christus in de onderwereld voor, die na zijne kruisiging en begrafenis heeft plaats gehad en die dan ook in de, door den Heidelbergschen Catechismus gecommentariëerde Twaalf artikelen des Geloofs evenzeer voor een historisch feit, eene werkelijke gebeurtenis geldt als bv. de kruisiging onder Pontius Pilatus en de Opstanding ten derden dage.

Deze niet zeer orthodoxe opvatting, door een Gereformeerden Catechismus voorgedragen, zij ter overweging aangeboden aan allen uit het rechtzinnige kamp, die in den laatsten tijd het goed recht eener symbolische beschouwing van de heilsfeiten hebben ontkend met de opmerking, dat men daarmede het geloof prijsgeeft, gelijk

Sluiten