Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D' oare moarns reinde it yet, mar krekt tlo't wy de léste liap brea yn 'e müle stieken, foei ek de léste drip en koenen wy de liaedstêd fen üs ald hertogdom yet bisjén. In moaije stéd, in leech stik en in liegei stik en oer 'e holte dér twisken in greate viaduct. Y11 'e heechste stéd hat men iikse strjitten en moaije luizen, in standbyld fen \\ illen 1 en in nioai ütsicht oer 'e lege stéd en de omkriteu. For Nederlanuers is 't wol aerdich oni ris in deimeunich dér om to stappen, as men yen mei Fransk net rédde kin, den wol 't dér mei Dütsk ek wol; 't is krekt as yn SwitserlAn, in eigen tael hat it net en dérom brükt it de spraken fen 'e beide bürljue, lyts Switserlan wird it den ek. wol neamd. En al heart Luxemburg nou net mear sa lieal en heal by lis lan, 't is dochs wol aerdich om dy cllde dingen yet ris to sjén fen 'e tiid, do't lis Keningen der sa hwet mei annex wiemen. —

Fen Luxemburg gyng de reis ynienen troch nei Bazel, dit wier in hiele sit. As men sa'11 great eiu foar 'e boech hat, den moat men by it ynstappen wol ris lyk as hjir op 28 Augustus yn 'e Harmonie, men moat er by wéze 0111 earst yn 'e trein to kommen, hwent in hoekje by it finster is 111 bulte wirdich for ljue, dy't ütsjén wolle. De contrijeu, dér men lans komt, lykje meast op Gelderlan en Limburg, hege bergen binne 'r net, 't binne mear fen dy fetsoenlike modderklütsjes, dy't men bergen neamt as men oars neat hat. Yn üütsklan seach men fensels daedlik det men der wier, it militaire fen pet en klean by de stationsminsken en greate skoarstiennen feu 'e fabriken, dy't men hjir by it skepnetsje fol hat. En reizgje det men hjir docht! altyd mar wer allike folie mins-

Sluiten