Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant ütgiet en wer in hiel oar „panorama" yen foar d' eagen komt; al wirdt men kald, men bliuvvt sitten, hwent strak is 't dien en bliuwt allinne 't oantinken. Do „Tells-Kapelle" en de „Axenstrasse" binne al foarby, wy ha do f'rou oanwiisd, hwer 't \vy foar seis jier sitten ha, de ljue dy't iten ha, komme al boppe mei do kotters, it ein-station komt al yn 't siclit, in greate bercli mei snio leit Hak foar üs, hy wykt net en lit '111 net omfarre, de feart wirdt al suniger, do rédden geane net mear sa liird, al suniger on suniger, it tou wirdt ütsmiten, wy lizze stil yn Fluelen. Alle miiisken kringe fensels tagelyk om der óf to kommen, der is oars tiid genóch. Mar sa is men, men wol ris wer féste groun ünder 'e foetten ha, as men sa lang 0111 toarko liat. Fluelen is gjin great station, howol der ornaris in bulte reizigers binne, men luit it skoan oan tiid 0111 in „ansicht" feu 'o Gotliard-Bahn to keapjon en to forstjüren; for in party jonge ljue is in Switserske postscgel ek wol aerdich. Einling lieart men iu oeribel geraes en foart dèrnei komt ile ,.(Jotliard-Bahn" üt in tunnel en kin men ynstappe. De trein isfolen de hoekjes oan 'e finsters binne allegearre biset, ja, wy komme wryclitich yn in rook-coupé to lanne. Wy treastgje üs mar mei it tinkbyld, det di/.zu coupé der like goed komt as in oare en det de measte miusken it sa drok ha mei litsjên, det de piip fensels ütgiet.

Tsjin üs oer sitto twa drokke Dütskers on noist üs it wyfke feu ion fen hjarren on hy is yot sa grien, det hy der net ófbliuwe kin, oltso koar lijar hantsje ris streaket en ljcave nammon soit. Botter sa, as twa dy spil ha. Oan 'e oare kant fen 'e wein-troch-

Sluiten