Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun hiene wy ünderdak yn it aller-earste hotel fen Milaan, midden yn 'e stêd. Wy koene daedlik merke det wy yn it lan feu 'e „lazaroni" wieme, al hienen se lijïr ek 111 „rok" oan en it wyt op 'e bleek, hwent de „ober" woe üs daedlik plakken oanprate yn in „Jheatei", dy't de man mar liif lire kosten endèrliy fensels neat op fortsjirme. Mar it like üs net goed ta en wy teagen de strjitte op om de stêd to bisjén. Hwet lis daedlik opfoel, wier, det de strjitten tige breed wierne en floerre mei greate stikken granyt, en det der luist like folie auto's rieden as rydtügen mei hynsers. Eu jeije, jeije, det se dienen en de electrische trams, it jage mar en d' iene foller as d' oare en in stik ef seis efter elkoar. As se fol wierne, den kaem der in boerdtsje del mei it wird: „completo", krekt as by us by it léste nümer fen in tiidskrift. Us earste gong wier fensels nei de Dom, [de Duomo) en in minüt mennich stiene wy stil op 'e romte foar e tsjerke, de „Piazza del Duomo." Hwet in ding, hwet in stien en moarmer, hwet in tiid en jild, liwet in weeldrich-wraldske timpel for 'e tsjinst fen God. Der yn wirdt men forslein fen 'e moaijeiis en fen 'e greatens, stil fen 'e oerbluffende liiclite en romte en feu 'e mystiek, dy't fen alles ütgiet. Ik kin my bigiipe de macht, dy for in gelovich gemoed fen sa'n Gods-tiinpel ütgiet, seis wy as nochter protestanten kamen ünder 'e yndruk fen it bouwirk, alliowol der fensels dingen yn wierne en barden, dy üs gemoed net oandienen ef krekt oarsom as de bidoeling wier. Mar hwet my binammen trof, wier it fortroude fen e biwenners mei hjar tsjerke; men koe oan alles sjèn, det it in stik fen hjar deistich libben

Sluiten