Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as de punten bliuwe oer: de greate tsjerken en kastielen, it station mei syn lange izeren earmen en fensels de rivieren, dy as gledde sulveren linten trocli lau en bergen krüpe. Yn 'e fterte seacli men oan e kimen as in blauwe klute de Mont-Blanc, mai tiocli det it in bytsje dizich wier, koe men dat net hiel klear ünderskiede; „sneu" for dy Mont-Blanc Invette .

Winkel-bisjèn stiet t'eiisels altyd op e wirklyst yn in greate stêd, mar dat wit elts wol lio dat is, nou .' en dat is ek sa „intiem", dèr mei men yn in forhael net oer prate. \Vy fine lis seis dos wer yn e tiein fen Lyon nei Gelieve, elts wer yn in hoekje en wei ré 0111 to sjèn, hwet men üs ünderweis wer loarsette scoe. Lyon en Marseille stride sahwet 0111 it twade plak fen Frankryk, d' iene wint it hjiryn en d' oare dèryn, mar by my wint Lyon it lier. \ n Marseille wierne wy bliid det wy foart gyngen, lijir net, mar it moast, hwent sa stie it op it programma, en omt wy oeral op 'e dei óf üs adres opjown hienen mei 't eacli op alles en yet hwet, koene wy net ten it piogramma ófwike. En sadwaende, sjugg jy .' Hwet ik yet it allerbeste fen dizze reis wit is, det ei ündeiweis ris wer in trije kertier pauze wier en det it bakje thé er sa lekker yn foei én det wy trocli in ünwaers-bui rieden en in kertier letter foarby in great liüs, dat yn 'e bran stie. De oare moarns wier 't do hwet keal det de „Ljouwter" der net wier om to sjén, eft dat luis trocli dy bui ek yn 'é bran slein wier. It wier wer in reis trocli in echt berchlan, earst in ein nou en den ris by de Rhöne lans, mai al ridlik gau foroare it en lio neijer wy de fewitseiske kant ütkamen, ho heger de modderkluten waerden.

Sluiten