Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dy blaesde in „solo" op syn trompet, det svn wangen him yn 'e earen protten. Moai det 't wier! aber gemüthlich ! en den in fles Pisporter Auslese der by lans, den komt men de nacht wol wer troch. En sa barde it en dat wier it ein fen de léste dei yn it bütenlan.

En d' oare moarns om ien üre dronken wy wer lis earste bakje kofje yn it lleitelan, en de jouns leinen myn eigen hoazzen wer foar myn eigen koai.

SYTSE.

Sluiten