Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF

De vraag : of eene in onze Confessie uitgedrukte overtuiging schriftmatig is ? brengt ons op Godgeleerd terrein.

Zij ligt buiten het gewoel der partijen op Kerkelijk en Staatkundig gebied.

Eene onwaardeerbare winste voor hen die tot groote schade voor hun geestelijk en Kerkelijk leven, alsmede voor den arbeid in dienst van denzelfden Heer, van elkander gescheiden zijn, omdat zij niet hetzelfde antwoord gaven op eene geheel andere vraag: Hoe hebben wij in deze abnormale omstandigheden waarin de Kerk en de Staat ten onzent verkeert, te handelen en te wandelen ?

Het zou ons dus leed doen, indien het onderzoek, dat wij op het voetspoor van Dr. Kuyper in zijne Heraut-artikelen hebben ingesteld, in den zin der partijschap werd uitgelegd.

Dezelfde beweegkracht, die uit elkander dreef, wat één had moeten blijven en in den grond één bleef, heeft de tegenstellingen vervalscht.

Wij verwerpen ze van ganscher harte en houden de

Sluiten