Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of wilt gij een ander beeld ? Het is met eene voor het oog onbeduidende en geheel op zichzelf staande afwijking van de belijdenis als met de uitkomsten van de boeken, bij het opmaken van de balans op het kantoor. Er is een bijna niet noemenswaard verschil. Maar dat verschil veroorzaakt veel hoofdbreken. De boekhouder moet alles weder doorzien en narekenen. Het is mogelijk, datde geringe afw ij king eene veel grootere onregelmatigheid verbergt.

Wanneer ik uw betoog van hedenmiddag naga, waarin, behoef ik het nog te zeggen ? zeer veel is, dat ik van harte beaam, dat mij tevens ook een letterkundig genot heeft verschaft, dan blijkt daaruit, dat gij zelf de draagkracht van het beginsel, dat gij bepleittet, ten volle hebt gevoeld.

Ik gevoelde echter nog meer ; ik gevoelde hoeveel bij die afwijking gemoeid is. Daar ligt het beginsel dat in het geheel der overtuigingen met de quaestie samenhangt waarbij onze wegen uiteengaan. De vraagstukken namelijk, die de Kerk, de Kerkregeering de Reformatie de Universiteit en hare neutraliteit betreffen.

Dit was het wat mij deed ontroeren, toen gij zeidet: »I)e Hoogleeraar Hoedemaker heeft ontslag aangevraagd ; gelukkig niet omdat hij het niet eens is met den grondslag onzer stichting!"

Gij hebt recht gesproken.

Maar juist daarom moet mij, nog eens gezegd, eenig en alleen ter wille van de waarheid, deze vraag van het hart: Hebben gij en ik evenveel recht ons op dien grondslag te beroepen ; evenveel recht te beweren, dat wij getrouw zijn aan de belijdenis onzer Kerk, die zoowel gij als ik met onze handteekening hebben bekrachtigd ?

Ik constateer slechts, dat er tusschen u en mij een verschil ligt.

In belijdenis.

Een verschil, dat wel doorgedacht tot de breuk

Sluiten