Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen ons én op het terrein van de Kerk én op dat van de School heeft geleid.

Ik denk er niet aan, u het recht te betwisten, de belijdenis op de bedoelde punten aan het Woord te toetsen en met alle hulpmiddelen, die de ervaring, de geschiedenis en de wetenschap aan de hand doet, nader te onderzoeken, en desnoods, behoudens het recht der Kerk om haar te handhaven, ook te weerspreken.

Juist daarom verwerp ik van ganschcr harte het beginsel uwer z.g. Reformatie enz. en uw beroep op de drie formulieren, in verband met dc plaatselijke Kerk of met de Kerken, die, krachtens dit uw foutief en misleidend beginsel, later onder een schijnbaar Gereformeerde Kerkregeering zijn saamgebracht.

Daar ligt juist het nog diepere verschil.

Want ik beweer, dat gij u hebt schuldig gemaakt aan een ontzaglijk husteron proteron in het belang uwer Vrije Kerk; de Kerk, niet van onze Gereformeerde vaderen, maar naar de tijden gewijzigd van Vinet, van De Labadie en van Schleiermacher, toen gij gebruik hebt gemaakt van den abnormalen toestand, om Kerk en School uit elkander te rukken, ten einde des te beter ook Kerk en Staat, Theologie en Staatswetenschap uiteen te doen vallen.

Dat behoefde niet alzoo te geschieden.

Het is geschied onder de bedekking van het valsch beginsel — de neutraliteit, hierboven geteekend.

En dat beginsel maakt dat ik, thans van u uitgaande, het getuigenis medekrijg, waarvoor ik u nederig dank : »De Hoogleeraar Hoedemaker heeft zijn ontslag aangevraagd, gelukkig niet op grond van afkeuring van het beginsel waarop Universiteit en Vereeniging gebouwd zijn."

Niet tuij, misschien, maar de vertegenwoordigers van dc beginselen, die gij en ik belijden, spreken elkander hierover nader, als wij ter ruste zijn, over twintig, vijftig, honderd jaar, indien het strijden nog zoo lang moet duren, met of zonder herinnering aan dit uw zeggen 1"

Sluiten