Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen buiten Gods Woord omgingen. Ieder was immers vrij zich op het Woord van God te beroepen !

Op het door dien spreker ingenomen standpunt is het volstrekt overbodig, hetzij op wetenschappelijk terrein, hetzij op het gebied van de praktijk, met de in de gemeenschappelijke belijdenis opgenomen waarheid en de hieruit af te leiden beginselen als punt van uitgang te rekenen, indien men zijn gevoelen slechts door een beroep op een of ander Schriftwoord weet te verdedigen.

Het is daarom niet overbodig eens door een voorbeeld duidelijk te maken hoeveel dank wij Dr. Kuyper schuldig zijn voor het werk dat hij thans verricht om aan te toonen wat uit de Heilige Schrift omtrent die en die met de op het convent te Middelburg ingediende belangrijke verklaring in verband staande punten, kan worden afgeleid.

Dat werk toch was en is broodnoodig. Er is geen andere weg om uit de namelooze verwarring te komen, waarin men op zoo menig maar, vooral op kerkelijkstaatkundig, terrein is gewikkeld.

Er is ook geen ander middel om saam te brengen wat bijeen behoort.

Waarom ?

Laat mij er ten minste iets van zeggen.

Er wordt over en weer over alle mogelijke vraagstukken geredekaveld, zonder dat men er ooit in slaagt tot een goed einde te komen, of de tegenpartij van ongelijk te overtuigen.

Waarom f

Omdat men niet vóór alle dingen heeft vastgesteld wat de Schrift op die en die punten leert.

De theologie heeft opgehouden de koningin der wetenschappen, wat meer zegt, de leidsvrouw tot de waarheid te zijn.

Vandaar zooveel beginselloosheid en onzekerheid.

Iedere discussie wordt op die manier een spel van gevatheid, en de bewijsvoering waarvoor men een oogen-

Sluiten