Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie staat over heel de wereld, dood eenvoudig als volgt: zijt gij in de minderheid, gij wordt doodgedrukt. Wilt ge op kerkelijk terrein, op schoolgebied, met betrekking tot diverse christelijke, maatschappelijke, particuliere belangen, met de negatieve of positieve hulp van de neutrale overheid, krachtens het beginsel van „recht voor allen" blijven concurreeren; doet dan uw best op een gegeven oogenblik meerderheid te worden,

door coalitie,

tengevolge van het telkens verbroken evenwicht der partijen,

dank zij een verstandig partijbeleid, waardoor men de kunst verstaat om de activiteit der vrienden door een beroep op hun eigenbelang te verhoogen en de slimheid der tegenstanders op die zelfde wijze te exploiteeren, of hun tegenstand op gelijke wijze te bezweren 1

De voordeelen van dit stelsel zijn velen. Het werkt onmiddellijk.

Velen hopen of vermoeden, dat de belangen van het Koninkrijk Gods hierdoor in het eind zullen worden bevorderd.

Maar — — en dit is het eenige, dat ons in dit verband regardeert, indien men van de Schrift uitging zou men het niet kunnen toepassen, zou het zelfs niet in de gedachte opkomen, om eene voor de hand liggende reden.

Indien men van de Schrift uitgaat, staat men voor de vragen naar den oorsprong van het gezag, den omvang van de taak der overheid, den aard van haren werkkring, de regel van hare handelingen.

En op deze punten gaan de Kerken, en bij de toepassing van de beginselen die zij op het gebied van den Staat uit hunne uiteenloopende belijdenissen afleiden, de richtingen, zoo uiteen, dat van coalitie tusschen hen geen sprake kan zijn.

De verschillen zijn te groot, te ingrijpend; zij hangen

Sluiten