Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeer samen met allerlei kerkelijke of anti-kerkelijke belangen.

En.. . het ralliement, waarvan hier sprake is, zal daarin bestaan dat men die verschillen vergeet f

Wezenlijke verschillen! Verschillen onafscheidelijk van het werkelijk of vermeend eigenbelang ! Gaat dat ? Is dat de les der ervaring bijv. op kerkelijk gebied ?

Daar staan de rechtzinnigen als éénlingen tegenover tien en honderdtallen !

Het betoog van de Standaard zou precies in een strooibiljet van de Moderne Kiesvereeniging : „de Hervormde Kerk'' passen.

Zou men het volk niet beter in beweging kunnen krijgen door een zuiver nationaal met de belijdenis der Hervormde Kerk overeenstemmend beginsel f

Wat moeten wij zeggen wanneer het volk ons vraagt of niet dit ralliement ten slotte Rome en de versplintering in de Kerk ten goede komt ?

Maar des vragens is hier geen einde.

Lezen wij verder.

Zal het ralliement „Protestan tsch" of „C h r i s t e 1 ij k" z ij n ?

Er schuilt hier nog een andere tegenstelling „Calvinistisch" o f „n i e t Calvinistisch"? maar zij kan voorshands blijven rusten.

Het begint ons weer te schemeren.

Valt hier dan te kiezen ? Is de Protestant geen Christen en de Calvinist geen Prostestant ?

Ligt het verschil tusschen deze drie dan niet hierin dat de Protestant den kring waarin hij samenwerking zoekt, wat enger neemt dan hij die alles wat Christen heet wil omvatten ; en dat hij, die zich „de Calvinist" noemt den kring nog veel nauwer neemt?

Maar wij vragen ook hier naar den bekenden weg.

Het zooeven aangehaalde staat rechtstreeks in verband met het volgende, dat men evenwel niet zal kun-

Sluiten