Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kwestie waarom het hier gaat feitelijk reeds ten gunste van de meer moderne opvattingen wordt uitgemaakt, door de wijze waarop zij hier gesteld is.

Wil Dr. Kuyper spreken over „de Kerk en de Staat ', misschien krijgen wij ook dan, incidenteel, iets te hooren van de eigenlijke kwestie, hoe zijne beschouwing zich met die belijdenis en in laatste instantie met de Schrift laat rijmen. Maar als hij zegt : ik lever eene principiëele uiteenzetting van dien volzin in de Belijdenis en verlang dat gij u bij uwe beoordeeling uitsluitend op deze uiteenzetting zult beroepen, zijn wij wel verplicht hierop te antwoorden :

Wij willen uw gebouw wel in oogenschouw nemen maar indien men ons te voren zegt: had vroeger op het gebouw gelet, gij zoudt u minder om de fundamenten hebben bekommerd, maant dit ons goed toe te zien of zich ook scheuren in de muren vertoonen.

De slotsom van deze overwegingen is dan als volgt: Wij hebben uit Dr. Kuypers betoog als niet ter zake doende alles weg te laten, wat niet ter rechtvaardiging van zijn standpunt in zake Art. XXXVI dient.

Aangezien het, evenwel, niet billijk en ten slotte, ook niet mogelijk is de afzonderlijke deelen van een stelsel te beoordeelen buiten het kader waarin zij passen, zijn wij wel verplicht het betoog te nemen zooals het hier vóór ons ligt, daarin aan te wijzen wat naar onze meening aan bedenking onderhevig is, en wanneer langs dien weg alle gegevens hiervoor verkregen zijn, op de bepaalde punten waar dit noodig is, een nader onderzoek in te stellen. Wij zouden anders ligt van de hoofdzaken worden afgeleid, en, indien wij niet zeiven het doel uit het oog verloren, groot gevaar loopen anderen te vermoeien. In eene redeneering hangt, evenals in eene voorstelling op doek, voor het effekt zeer veel af van hetgeen men in de schilder- en teekenkunst .,perspectief' noemt.

Sluiten