Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men hoore.

Die uitlegging, consequent toegepast, leidt tot algeheele verloochening van ons christelijk geloof.

Die uitlegging vraagt niet : hoe hebben de vaderen dit of dat bedoeld, maar hoe moeten wij dit uitleggfen, opdat het conform zij aan ons gevoelen ?

Die uitlegging is in strijd met alle begrip van eerlijkheid en goede trouw.

De onbekende zou o. i. hierop kunnen antwoorden „vreest gij ook God niet, daar gij in het zelfde oordeel zijt ?"

Het is mogelijk de meening te huldigen dat de Overheid de Religie door zedelijke middelen moet bevorderen, zoodat zij door het gebruik hiervan veel beter aan hare verplichting voldoet, dan wanneer zij hare dwingende macht op ouderwetsche manier gebruikt, en zich niet te vergrijpen aan de wetten van eerlijkheid en goede trouw.

Indien onze gezichtskring niet tot de artikelen in de Heraut beperkt was, zouden wij Dr. Kuyper oproepen getuigenis ten voordeele van den ongenoemden af te leggen. Hij schrijft op bladz. 50 van „Eer is teer" aan Mr. W. H. de Beaufort:

„En vraagt Gij mij, of ik dan zou willen dat de Overheid, die immers ook in mijn stelsel een overtuiging bezit, met onverschillig oog de ontwikkeling der religie, der zedelijkheid en der wetenschap aanzag ? Deed ik dat, mijn oude vriend Dr. Hoedemaker, zou volkomen gelijk hebben, dat mijn plaats aan Uwe zijde op het terrein der revolutie was ; nu niet wat de illiberale p r a c t ij k uwer geestverwanten aangaat, maar wat het beginsel betreft.

Maar dit is mijn standpunt dan ook volstrekt niet. Integendeel, m. i. is de Overheid wel terdege geroepen, om zorg te dragen, dat de ware religie bloeie, de van God verordineerde zedelijkheid tiere, en de echte wetenschap in wasdom winne. Bleek dan ook, dat de Overheid door haar actief optreden de

Sluiten