Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods bezitten." Hieruit blijkt dat het wel noodig zal zijn eens. te onderzoeken of Dr. Kuyper en wij het woord „Openbaring'' in denzelfden zin bezigen.

Indien iemand het zonlicht een der rijkste stukken van het licht noemde, zou dit eene wijze van spreken zijn, die aanleiding tot navraag gaf.

Het komt ons namelijk voor dat wij hier weer mooi op weg zijn naar de leer van „ons Program'' in de zooeven medegedeelde aanhaling.

3e. de Schrift geeft een volledig antwoord op de vragen die de zaligheid van de ziel raken, maar voor de beoefening van allerlei kunsten en wetenschappen geeft zij slechts van ter zijde eenig licht, terwijl de natuur hier zeer veel leert.

Nu wordt het ons duidelijk. Dr. Kuyper drukt dezelfde denkbeelden anders uit.

»Heerscher der geloovigen ! sprak een Derwisch, uwe geheele familie zal weldra uitsterven ... en hij ontving honderd stokslagen voor zijne boodschap."

„Heerscher der geloovigen 1 sprak een ander: »Gij zult uwe geheele familie overleven en zeer spoedig in het paradijs zijn .. ." en hij werd met honderd Sequinen beloond.

Er hangt m. a. w. zeer veel van onze wijze van voorstelling af.

Noemt men de Natuur en de Rede de voornaamste kenbronnen der waarheid, men is Rationalist. Maar het schijnt zeer „Gereformeerd" te zijn de Openbaring Gods in de Natuur op deze wijze op den voorgrond te stellen.

Wij meenen ons echter te herinneren dat onze Ned. Geloofsbelijdenis niet spreekt van eene natuurlijke Openbaring waaruit de Architect en de Staatsman te putten, maar alleen zegt hoe men eerst uit de natuur en daarna uit (ie Schrift God leert kennen. C'est autre chose.

4e. In Nos. 1163 en 1164 worden wij tot een negatief resultaat gebracht.

Sluiten