Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Er is veel kennis, veel onderzoek noodig om uit de Openbaring te weten te komen hoe de Staat moet worden ingericht en bestuurd."

»De Staatsinrichting van Israël is voor ons geen model." »Wij hebben aan het Evangelie niet genoeg.''

»Het is zeer moeielijk om tot vastheid en zekerheid te geraken omtrent de beginselen."

»De volkomen eenstemmigheid ontbreekt. Er bestaat geen afdoend gezag om uit te maken wat waar en wat niet waar is."

Aldus Dr. Kuyper. Wij hebben dus de vraag te stellen : hoe komen wij, hoe komt de Overheid tot de kennis der waarheid, de kennis óók van Góds wil ?

Indien wij ons niet vergissen he"bben wij hier het keerpunt bereikt waar onze wegen uiteen gaan.

Kuyper kent geen derde tusschen de gezaghebbende uitlegging van Rome en het gebruik der Schrift door A. B. of C. naar eigen goedvinden; geen derde tusschen het citeeren van de Schrift op de klank af, en den wetenschappelijken arbeid aan en buiten de Schrift die aan de vaststelling der beginselen, in dit geval van het Staatsrecht, voorafgaan.

Er is een derde, wij hopen het aan te wijzen.

In No. 1165 van de opstellen die wij nu bespreken, wordt verder de kwestie van de neutraliteit der Overheid ter sprake gebracht.

Al weder een cardinaal punt in het geding over de ware Staatkunde.

Hij zegt: de Overheid moet van zelf voor Gods geopenbaarden wil buigen.

Wij antwoorden : uitnemend !

Hij voegt er bij : maar de Overheid mist de bevoegdheid en het vermogen om dat te doen.

Wij antwoorden : hier gaan onze wegen uiteen !

Hij legt ons uit waarom de Overheid ten aanzien van de godsdienstige overtuigingen niet neutraal kan zijn.

Al het volk zegge «Amen 1"

Sluiten