Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Er zijn duizenden en duizenden Overheidspersonen in Azië en Afrika, die geboren worden en straks sterven zonder ooit één enkel hoofdstuk van de Schrift onder hunne oogen te hebben gekregen."

Antwoord. Rom. 2 : 12 vv.

3. Uit de verduistering van 'smenschen verstand door de zonde.

»Tot het verstaan van Gods wil is nog iets anders noodig dan uitwendig en vormelijk lezen.

Of leert niet de apostel ons dat «de natuurlijke mensch niet verstaat de dingen die des Geestes Gods zijn, en heeft niet evenzoo Jezus zelf het ons aangezegd, dat »wie niet wedergeboren is uit water en geest het Koninkrijk Gods zelfs niet kan zien?" of om een geheel andere uitspraak te nemen : zegt Jezus ons niet, dat het des Vaders welbehagen is geweest deze dingen voor de wijzen en verstandigen, te verbergen?''

Zeker, — maar niet van hetgeen tot het terrein en de roeping der Overheid behoort.

Past men de aangehaalde teksten op geheel de Schrift toe, zouden wij met het oog hierop wel kunnen zeggen : indien het licht, dat God in de Schrift ontsteekt, duisternis is, hoe groot is die duisternis 1

Rome heeft in dit geval toch wel gelijk de Schrift niet ieder in handen te geven en zich de uitlegging van die Schrift voor te behouden.

Wij zouden ieder die ons zegt dat hij naar Gods Woord wenscht te leven, moeten toevoegen : uw leven, uwe regeering naar Gods Woord inrichten ? Neen vriend, dat gaat zoo niet! Zeg mij eerst eens: Zijt gij wel bekeerd ? En h e b t gij wel den Geest ?...

Hoe is Dr. Kuyper er toch toe gekomen deze leer te verkondigen ?

Menschen kunnen hunne bevelen wel in verstaanbare taal aan hunne onderhoorigen meêdeelen, maar wanneer God zijn wil aan zijne dienaresse bekend maakt verbergt hij dien !

Sluiten