Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijke willekeur gegeven, ook uitsluitend aan God verantwoordelijk is.

b. Dat aan de Overheid, evenals aan ieder burger, een privaat oordcel over de Heilige Schrift toekomt, en dat dit oordeel gebonden is, niet alleen aan de consciëntie der Overheidspersonen, maar aan die conscientie, voorgelicht door de publieke uitlegging der Kerk, in hare belijdenis vastgesteld, door de grondwet als zoodanig erkend en onder de waarborgen van de vrijheden des volks opgenomen.

c. dat God de souvereiniteit in dezen lande, behoudens hetgeen voortvloeit uit het zooeven vastgestelde beginsel, in het huis van Oranje heeft neergelegd.

ÏII. De Natie.

Dat onze natie cene Christelijke, Protestantsche, Gereformeerde natie is, en dat alle principiëele gelijkstelling tusschen geloof en ongeloof, heidendom en christendom, èn met het oog op onze historie, èn met het oog op ons volkskarakter, èn met het oog op den eisch van Gods Woord, die voor alle tijden en voor alle volken dezelfde is, van meet af is uitgesloten.

IV. De Landskerk.

a. Dat dit karakter van de natie samenhangt met, en eene uitdrukking vindt in de landskerk, de openbaring van het lichaam van Christus in dezen lande, zooals het zich van dwalingen gezuiverd, als Gereformeerde Kerk vertoont.

b. Dat, mitsdien het publiekrechterlijk karakter van deze Kerk worde erkend onder de bedingen, die in het wezen van de Kerk, van de belijdenis en van de Kerkelijke ambten gelegen zijn.

V. De nationale Instellingen.

Dat alle nationale instellingen, van welken aard zij ook mogen zijn of zij al of niet, rechtstreeks of zijdelings van de Kerk uitgaan of met haar verbonden zijn, behoudens de later te omschrijven rechten van de enkele burgers of groepen van burgers, hetzij al of niet in afzonderlijke Kerken optredende, dit Christelijk, Protes-

Sluiten