Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, dat hij het waagt het zóó ongelijksoortige op deze wijze te zaraen te brengen, i)

Hij heeft echter, zóó sprekende, tegelijkertijd iets gedaan dat aan nog grooter bedenking onderhevig is.

Dr. Kuyper tast de Belijdenis in haar wezen aan, als hij haar nageeft niet het kort begrip van de Heilige Schrift (repetitio Sacrae Scripturae) maar de echo der openbare meening te zijn.

Niet de oudheid van eene overtuiging, zegt onze Confessie, noch ook hare algemeenheid, allerminst hare afkomst door eene onafgebroken successie van geordende leeraren bewijzen de waarheid van eene stelling.

1) Was het heidcnsche Home niet een voorbeeld van godsdienstige verdraagzaamheid? Was zij in dit opzicht niet op een lijn te stellen met den modernen Staat? Hebben de Christenen dan niet een conflict met den Staat te vreezen, indien zij evenals hunne voorgangers uit den na-Apostolischen tijd, met de staatswetten in conflict komen ?

De godsdienst was in den Roomsehen Staat op allerlei wijze met het openbare leven saamgeweven, terwijl de moderne Staat weinig of niets hiervan heeft. Maar dit raakt het beginsel niet. De Staatswet moet worden gehoorzaamd.

Zouden wij niet met eenig recht kunnen zeggen: dat de meest Liberalistische Overheid nog heden ten dagejiet beginsel van Art XXXVI toepast op een terrein dat in haar belangrijk genoeg is om in het leven en het handelen van de burgers in te grijpen, t w. de zedelijkheid en de volksgezondheid. Is men vergeten hoe men in Zwitserland tegen het heilsleger en het Mormonisme optrad ? Zoo ja, laat mij dan mogen herinneren aan hetgeen in Nederland plaats vindt, t. w het doodverklaren en hierdoor voor zoover het namelijk door menschelijk toedoen, van buiten af kan geschieden, van Christus' Kerk.

De moderne Staat duit de Kerk niet op haar erf. Hij kent alleen Vereenigingen, Genootschappen, en Stichtingen en eischt indien men staatsrechterlijk een bestaan wil hebben, dat men zich in dit kader voege.

Van uitroeien gesproken, het is niet mogelijk een zedelijk ligchaam meer effectief te supprimeeren dan dit onder onze grondwet geschiedt.

Sluiten