Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk en Staat in hunne Belijdenis voorkwam te herzien."

Waarom niet ?

De bouwmeester die van het bestek afwijkt om naar eigen inzicht te bouwen, vraagt geen nieuw bestek, want hij heeft niet het voornemen zich daaraan te binden.

Het gaat zonder bestek en teekening even goed!

Maar, daarin ligt juist de dwaling waarop wij nu wijzen t.w. niet de openbare bestrijding, nietdeprincipieële verwerping, maar de actueele verloochening van het normatief gezag der Heilige Schrift.

Men rekent op bepaalde punten eenvoudig niet meer met Gods Woord, als regel voor het geloof en den wandel.

De verzoeking daartoe is trouwens zeer groot, voorai wanneer men iets wil doen in eene Kerk en onder een volk waar men niet naar dezen regel vraagt. Men heeft zich hier immers noodgedrongen neer te leggen bij het bestaande 1. ..

Laat ons daarom, om misverstand te vermijden, mogen uitspreken dat de eerbied voor het normatief gezag van de Heilige Schrift ons niet verbiedt maar noopt met de bestaande, zelfs met de abnormale werkelijkheid te rekenen. Mozes heeft dit óók gedaan Mare. 10:4.

Het is alleen de vraag: of men de waarheid, het ideaal, de eisch van Gods heiligen wil, het doel en de bestemming, al of niet zal loslaten ? Met de werkelijkheid heeft ieder altijd te rekenen, anders is hij een droomer en wordt hij onwaar. Maar wie ter wille van die werkelijkheid de waarheid prijs geeft, kiest de opportuniteit als leidsvrouw.

Men heeft zich tot op zekere hoogte naar het bestaande te voegen.

Een zeeman stuurt niet altijd recht toe recht aan. Hij laveert, ontwijkt de klippen, gaat voor een schip of een ijsberg uit den weg, maar z ij n doel staat vast en bepaalt onder dit alles de koers ; hij drijft niet met den stroom mee en zeilt niet op den wind voort, niet wetende waar hij komen zal.

Sluiten