Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is onmogelijk a priori te zeggen hoe ver in een gegeven geval de christelijke prudentie gaat.

Onze vaderen hebben deze vraag met hunne gewone nauwgezetheid en uitvoerigheid onder het opschrift „van de tolerantie' behandeld. Maar vast moet voor ons staan, „dat men eer van alle creaturen afga en die varen late, dan dat men het allergeringste tegen Zijnen wil doe." i)

De afwijking in zake het normatief gezag van de Heilige Schrift wortelt echter in eene dwaling ten aanzien

20 van de verstaanbaarheid der Schrift (de perspicuitas Sacrae Scripturae.)

Dr. Kuyper leerde vroeger, dat de Overheid buiten het terrein van den geopenbaarden Godsdienst staat en qualitate qua wel de natuurlijke maar niet rechtstreeks de bovennatuurlijke Godskennis bezit. 2)

Verder, dat de Overheid geen „beslissend antwoord heeft op de vraag : welke plichten het Evangelie aan het volk oplegt, aangezien het buiten haar sfeer en boven haar terrein ligt en haar de bevoegdheid ontbreekt uit de uiteenloopende antwoorden die door anderen 3) op deze vraag worden gegeven, te kiezen."

De herkomst van deze o. i. zeer gevaarlijke dwaling blijkt uit den volgenden volzin dien wij aan het zelfde verband ontleenden.

„De niet belijdende Overheid zou de geopenbaarde Godskennis als richtsnoer van zijn optreden alleen kunnen nemen, indien er een bovennatuurlijk orgaan bestond, om inelk gegeven geval met stellige zekerheid uitte maken wat de geopenbaarde Godskennis eischt."

M Heid. (Jat. XXXIVsten Zondag.

2) Ons Program „Amsterdam ls?8". Blz 193.

3) 'i'.w. de Kerken.

4) Wij spatieeren.

Sluiten