Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen het, in bovenaangehaalde plaatsen van „ons Program" voorgedragen stelsel, is, afgezien van de in ons verband passende bezwaren, ook de volgende bedenking in te brengen. De bel ij den de Overheid kan dus de geopenbaarde Godskennis als richtsnoer van zijn optreden nemen... Eene gevaarlijke leer indien deze belijdenis die der Roomsche Kerk is.

EenGereformeerd mensch zegt: Heiden jood, Roomsch, Gereformeerd om het even, gij hebt dezelfde aan de Schriftuurlijke opvatting van uw ambt ontleende roeping en wordt door dezelfde waarheid met meer of minder klaarheid voorgelicht. Maar, de Roomschgezinde gelooft, dat er inderdaad een bovennatuurlijk orgaan bestaat om de Schrift uitteleggen. Indien »de belijdende Overheid" nu dit gelooft, mag zij volgens Kuyper dit beginsel ook toepassen.

Gevoelt men niet welk een beginsel van tyrannie in deze door ons bestreden stelling ligt opgesloten ?

Zij is zuiver Roomsch.

Het is de leer van de verstaanbaarheid der Heilige Schrift die hier in haar hartader wordt aangetast.

Wij hooren hem thans zeggen „Plicht is en blijft voor de overheidspersoon, dat hij besluite en handele in overeenstemming met den geopenbaarden wil van God" maar tegelijkertijd verzekeren, dat dit niet aangaat, aangezien „het voor de praktijk niet genoeg is dat de wil van God in het algemeen geopenbaard is, omdat die wil, zal men er naar kunnen handelen persoonlijk aan hem moet geopenbaard zijn"en omdat het voor deze persoonlijke openbaring niet genoeg is, dat een exemplaar van Gods Woord binnen ons bereik ligge maar omdat hun ook geestelijk de oogen moeten worden geopend om dat woord te verstaan", i)

Hieruit blijkt dat de boven aangewezen afwijking niet op zichzelf staat maar samenhangt met de niet

1^ l)e Heraut No. 1163 en 1164 vrg. hierboven blz. 63,

Sluiten