Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zedelijkheid betreft; maar ik spreek van een oprecht en biddend onderzoek waarop zegen is beloofd.

De Bijbel is de onbedriegelijke toetssteen der Waarheid."

»Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord is steeds de waarborg van plichtmatige gehoorzaamheid en van plichtmatigen wederstand, van orde en vrijheid geweest. ... »Er is geschreven !" ziedaar de bijl waarmede elke wortel der revolutionaire theorie wordt afgesneden.-' i)

Leg hiernaast de achtereenvolgende nommers van de Heraut waarin Dr. Kuyper de plaats aanwijst, die de Bijbel in zijn stelsel inneemt, en het wordt u onder het lezen gaandeweg duidelijk dat gij u in eene geheel andere denkwereld beweegt.

Gij verneemt hier hoe verkeerd »de gewone voorstelling is alsof de Overheid het licht voor hare taak aan den Bijbel ontleende."

Het wordt u duidelijk gemaakt dat »de Schrift niet is een boek recepten, waarop een register ware te maken, zoodat men voor elke opkomende vraag, op staanden voet het gereede antwoord kon vinden."

En na zoo een en ander bestreden te zien, wat door niemand wordt verdedigd, en verdedigd wat niemand bestrijdt, hoort gij straks dat de Bijbel voor de meeste menschen een gesloten boek is. Een gesloten boek, hetzij omdat zij het niet bezitten, hetzij omdat zij het niet begrijpen, hetzij omdat zij, die geacht worden de Heilige Schrift te verstaan, het onderling oneens zijn, zoodat de arme Overheidspersoon, gelijk de ezel van Buridan tusschen twee bossen hooi onbewegelijk staan blijvende, omdat hij niet weet welke hij kiezen moet, in een moeielijk parquet is geplaatst

Aan het eerstgezegde wordt toegevoegd dat de Overheid toch eene heusche Overheid is, al bezit zij geen Bijbel, alsmede dat de stelsels van staatsrecht die buiten

1) t. a. p. blz. 22.

Sluiten