Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

precies te zeggen waar de herinneringen uit het Paradijs bewaard bleven en waar niet ?

Hebben Israëls profeten niet »Gods lof onder de volken verkondigd," hebben zij, wetende »de schrik des Heeren, de menschen niet bewogen tot geloof en bekeering ?

Zal l)r. Kuyper ons verzekeren dat de Geest des Heeren niet buiten hetgeen hij de sfeer der particuliere genade noemt heeft gearbeid tot redding van de zielen ?

Wij zullen hem straks hooren klagen over de vermenging d. i. de niet behoorlijk onderscheiding van Kerk en Staat onder het Oude Verbond.

Ten onrechte.

Maar, aangenomen eens dat hij in deze gelijk had, wij zouden in dit geval moeten toegeven dat óók in Israël geene zaligmakende kennis van God was verstrekt ; de oude strijdvraag tusschen de Voetianen en de Cocceanen.

Immers ; indien de sfeer der particuliere genade zóó principieel onderscheiden is van die der gemeene genade en indien de Kerk eerst op den Pinksterdag ontstaan is zou deze conclusie uit d i e gegevens moeten volgen.

In de tweede plaats maakt Dr. Kuyper geen onderscheid tusschen de natuurlijke kennisse Gods en de wetenschap van de natuur waaruit die kennis wordt geput.

Wij hooren hem bijv. zeggen ;

»De openbaring Gods is volstrekt niet tot het Woord beperkt. Onze belijdenis zegt uitdrukkelijk dat wij God kennen door twee middelen : de natuur en de Schriftuur.

Er behoort alzoo toe de kennis van de geheele geschapen natuur, de kennis van de wetenschap, die door die natuur is ontdekt, de kennis der historie hoe God de volken heeft geleid en de kennis van ons eigen hart" !

Sluiten