Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nog eens:

»Als er gevraagd wordt : wat moet ik doen om zalig te worden ? kan niemand het noodige licht ontsteken, tenzij hij dat licht neme uit de Heilige Schrift."

Vraagt gij daarentegen hoe moet de Overheid regeeren. . . .

Voor den weg der zaligheid leert de natuur u niets dat tot het doel leidt; de Heilige Schrift a 11 e en. Voor de regeering der Staten daarentegen leert u d e natuuur zeer veel, en komt het licht van het Woord slechts zeer ter zijde bij het licht der natuur.

. . . Een dienaar des Woords kan zijn ambt en beroep alleen uitoefenen bij het licht der Heilige Schrift, maar heel anders staat het met een dokter, een rechter, een leeraar in de scheikunde en weer heel anders met een tuinman, een schipper.

Op welke wijze deze opvatting de volkomenheid der Heilige Schrift te na komt, hebben wij hierboven opgemerkt.

De Heilige Schrift is, wanneer men, wat Dr. Kuyper niet doet, een behoorlijk onderscheid maakt tusschen wetenschap en kennisse Gods, niet alleen gegeven om den mensch den weg der zaligheid te wijzen maar ook om het licht te zijn waarbij ieder, altijd, onder alle omstandigheden heeft te wandelen. Wat hij tot de sfeer der particuliere gratie rekent, wat uit de algemeene openbaring stamt en een vrucht is van de natuurlijke Godskennis, vindt men evengoed in als buiten de Schrift.

Maar even bedenkelijk als de miskenning van dit karakter der Heilige Schrift, is de verwarring tusschen Godskennis en wetenschap-

Onze Confessie heeft uitgesproken, ja, dat wij God kennen door twee middelen : de natuur en de Schriftuur, maar zij heeft ook gezegd, dat Hij zichzelven nog klaarder en volkomenlijker te kennen geeft door Zijn Woord.

Dr. Kuyper heeft vergeten nadruk te leggen op den

Sluiten