Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopeloos wordt verward eti afgezien van het feit, dat de bekende verklaring op het convent te Middelburg hierdoor tot eene bespotting wordt gemaakt i) en behalve allerlei andere bezwaren o.a. het reeds genoemde bezwaar dat deze manier van doen de authoriteit der Heilige Schrift te na komt, is zij buitendien zoo fataal omdat Dr. Kuyper, indien hij zich aan het Woord had gehouden, onmiddellijk de fout in zijn Kerkbegrip zou hebben ontdekt.

Wij gaan haar nu aanwijzen.

Hij spreekt steeds over de geïnstitueerde Kerk en vereenzelvigt hiermede den tijdelijken vorm en het o n v e r a n d e r 1 ij k wezen. Dit is tegelijkertijd de groote fout van de doleantie en het bewijs voor de waarheid van hetgeen wij in allerlei strijdschriften steeds hebben gezegd dat de afwijking van de Belijdenis der Gereformeerde Kerk op het terrein van de staatkunde, de scheuring in de Kerk tengevolge heeft gehad.

Het in den grond Roomsche dualisme tusschen Kerk en Staat, uitkomende o. m. in de reeds aangewezen leer der twee sferen en der gemeene gratie, maakt Dr. Kuypers politiek te ruim en zijne theologie te eng. Maar, het gevolg van deze vrijgevigheid in p o 1 i t ic i s laat zich weêr in de Theologie gevoelen. Men wordt hierdoor belet in te zien hoe de eenheid van de Kerk wordt prijs gegeven door het op den voorgrond brengen van het Instituaire in de Kerk.

De doleantie is in haren strijdlustigen aanvang in dit opzicht tot op zekere hoogte consequent geweest. De Hervormde Kerk was geene Kerk meer en de ambten in die Kerk waren onbezet. Maar de uiterste consequentie van deze theorie die de zichtbare Kerk alleen als Instituut kent, gaat nog veel verder. Zij die in zake

1) Wil men toonen dat onze vaderen ongelijk hebben, men zal eerst dienen vast te stellen wat z ij hebben geleerd.

Sluiten