Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, als de openbaring van de ware Kerk. Wij hebben ons nimmer afgezonderd van den doop, het avondmaal, de drie eerste catholieke belijdenissen.

Hieruit reeds zou blijken hoe onjuist de bewering is dat de Overheid alleen met de geïnstitueerde Kerk in

aanraking komt. Het cardinale punt in het betoog

van Dr. Kuyper in de Heraut.

Uit de opvatting van Dr. Kuyper vloeien echter nog andere dwalingen voort of hangen hiermede samen ; de bespreking hiervan moet noodzakelijker wijze vooraf gaan. De meening bijv. dat

9°. De Kerk onder het Oude Testament geen zelfstandig bestaan heeft gehad.

„Men heeft in Isracl" wel een ambt dat een geestelijk karakter heeft, maar kan niet zeggen dat de Kerk in Israël «afzonderlijk geïnstitueerd was "

.... Tot de Kerk in Israël behoorde men niet door »belijdenis maar door zijn afkomst uit het joodsche volk."

.... Het Sanhedrin was met politieke en kerkelijke «macht bekleed."

Men vindt de Kerk meer zelfstandig in de Synagogen, maar in haar bestond het kerkelijk ambt niet."

»Onder deze omstandigheden wekt het eenige verbazing dat oudere geslachten waaronder dat onzer vaderen gemeend hebben zoo veel ten bewijze van hunne stellingen aan het Oude Testament te kunnen ontleenen".

Aldus Dr. Kuyper.

Hij veronderstelt dat zij dit niet uit voorliefde voor het Oude Testament deden i) maar omdat het Nieuwe Testament hun geene gegevens voor hun stelsel levert (!)

Het laatstgezegde hebben wij reeds afgewezen.

Voorts hebben wij de geheele opvatting die, zooals wij zagen, het gezag, de helderheid en de volkomenheid der Heilige Schrift aantast, uit een van de Schrift afwijkend Kerk- en Staatsbegrip verklaard. Vraagt men

1) l)e Heraut, No. 1154.

Sluiten