Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de waarheid houdt, die zij ten grondslag van haar regeeringsbeleid wenscht te leggen, beteekent dit van tweeën een : óf dat zij geheel naar eigen willekeur regeert — de autocratie — öf dat zij eigenmachtig bepaalt wat goed en kwaad, waarheid en leugen is — het absolutisme —, öf dat zij geen zelfstandig oordeel heeft, maar geheel onder den invloed, hetzij van de numerieke meerderheid, hetzij van de openbare meening staat, — de leer die wij in dit verband inzonderheid hebben te bestrijden.

Wij nemen het hier derhalve op voor het Gereformeerd in onderscheiding van het Roomsch beginsel van Schriftuitlegging, maar in dit beginsel voor de v r ijheid en de zelfstandigheid van de Overheid.

Die Overheid toch, wordt, op het standpunt, dat wij hier bestrijden, een zelfregistreerend werktuig gelijk, dat aantoont, welke opinie op een gegeven tijdstip de heerschende is.

Wijzen wij in dit verband aan hoe uit de veronderstelling van de onbevoegdheid der Overheid om tusschen waarheid en leugen te kiezen noodzakelijker wijze volgt

I20 de slaafsche onderwerping dier Overheid aan eene op een bepaald tijdstip heerschende meening, en, zooals de zaken nu staan langs dien weg aan Rome.

... . , t 1 1 i_ _• i. u::

Dat de Overheid deels onoevoega, aeeis mei mj machte is, — de Heraut blijft zich op dit punt niet gelijk — bij het licht van Gods Woord te wandelen is eene stelling die in de artikelenreeks die wij nu bespreken, nu eens op deze dan weer op gene wijze gemotiveerd is.

„Moet men wedergeboren zijn om het Koninkrijk Gods te zien" aldus redeneert Dr. Kuyper, »hieruit volgt dat deze sfeer en alles wat er toebehoort, feitelijk, buiten den gezichtskring van de Overheid ligt en altijd zal moeten liggen, óók wanneer de overheidspersoon

Sluiten