Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beste bedoelingen. Hij zocht de regeering over het gescheurde rijk in ééne hand te brengen. Josia mengt zich met even goede bedoelingen in den strijd tusschen Babel en Egypte.

Maar Davids geslacht zou, als gevolg van wat Josaphat voor zijn volk doet, had God het niet verhoed, zijn uitgeroeid.

Kn Josia sterft te Megiddo en zijn rijk gaat onder.

Aan het stelsel van Dr. Kuyper liggen behalve de reeds genoemde dwalingen ook deze drie vergissingen ten grondslag:

1. Men eischt dat de Moderne Staat, die neutraal heet, ook onzijdig zij en hierdoor de toepassing van een positief Christelijk beginsel vergemakkelijke.

. . . Maar veronderstelt hiermede dat de neutraliteit een recht heeft van bestaan ^d e n k b a a r is, en het Christelijk-protestantsch beginsel ten goede kan komen.

2. Men maakt gebruik van de macht die het partijverband, de coalitie, in verband met de stembus verleenen, om de macht van het Liberalisme dat zijne beginselen in Kerk en School heerschappij zoekt te brengen, min of meer te fnuiken . . . maar vergeet dat men nu met wapenen strijdt waarop het ongeloof en bijgeloof het meesterschap verkregen.

3. Men brengt den strijd over van staatkundig naar maatschappelijk terrein .... maar geraakt hierdoor in dezen vicieusen kring; men heeft de staatsmacht noodig om de maatschappij om te zetten en de maatschappij om den Staat te veranderen.

Men is met lamheid geslagen, van het oogenblik af waarin men de eisch, dat de Overheid zich voor den geopenbaarden wil van God buige 1 heeft ingeruild tegen het doel van »Ons Program" »om den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit door Oranje geleid, onder den invloed der Hervorming zijn stempel ontving, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand in

Sluiten