Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid des volks alsmede, dat ditgeschiede in deneenigen vorm waarin het op den weg van de overheid ligt zich aan eene kerkelijke belijdenis te binden t.w. door de erkenning dat de van dwalingen gezuiverde Kerk van p ublieken rechte is.

Met de kleingeestige toepassing van een geheel ander door onze vaderen bestreden in den grond heidensch beginsel van een Staatsgodsdienst en een heerschende& Kerk hebben wij op Gereformeerd standpnnt niet van doen.

Wij zien niet in waarom de Staat geen gebruik kan maken van de bona fide bewezen diensten van Joden en Roomschen, mits niet als zóódanig, en met het voorbehoud dat tegen het misbruik van hun invloed en hunne positie in het belang van de dwaling te maken,

zal worden gewaakt. , ,, v i

Wij zien niet in, waarom het volk als een geheel niet zou worden toegelaten zijne belangen in de vergadering

der vertegenwoordigers te bepleiten. Indien de re-

geerin°"Svorm dit toelaat, d. i. indien, hier ligt het kwestieuze punt, — de lijn tusschen regeering en volksvertegenwoordiging niet wordt uitgewischt.

Maar, het wordt tijd, de rollen omtekeeren.

De beschuldigde heeft het recht hier als beschuldiger op te treden.

Wat bazelt men van de vrije Kerk in den v r ij e n Staat! Het is juist het kenmerk van de Revolutie dat zij de Kerk niet toelaat zichzelve te

^ Ieder wezen op Gods aardbodem heeft het recht te zijn wat God het heeft gemaakt en mag van den Staat eischen dat deze het niet belette zijn plicht te doen. Maar in beide opzichten kwam de Revolutie de kerk

Die staat kent drieërlei verhouing tot zedelijke lichamen, zij/ rekent met:

Vereeni gingen van individuen tot een bepaald doel te samen gebracht. Zonder vasten vorm,

Sluiten