Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat plaatselijk kan worden afgedaan volkomen autonoom is. Zij is tegelijkertijd niet contractueel, maar krachtens de eenheid van oorsprong en doel, van leven en streven, van hoofd en wet aan alle andere plaatselijke kerken verbonden, en treedt, hetzij in engeren kring, classicaal of provinciaal, hetzij in ruimer kring, nationaal en internationaal als eenheid op, zoodat de enkele aan den Raad en de Raden aan de meer uitgebreide vergaderingen verbonden en krachtens d e samenvoeging van macht onderworpen zijn.

Wat heeft nu de Revolutie gedaan ?

Zij heeft der Kerk niet alleen allen rechtmatigen invloed op het staatsleven ontzegd, maar haar ook gedwongen een vorm aan te nemen die niet alleen aan haar leven vreemd is, maar ook haar bovennatuurlijken oorsprong verloochent.

Immers; uit het door den Staat ingenomen standpunt volgt, dat de oorsprong van het zedelijk lichaam in casu het genootschap tot hem d. i. tot z ij n e machtiging teruggaat i) en dat het in zijn bestaan en wijze van optreden van den wil der leden afhankelijk is. 2)

1) „De Gercf. Kerk" no. 13.

2) Dat dit niet onschuldig is blijkt uit de behandeling die de Hervormde Kerk aldaar ondervindt.

In 1803 zijn de Protestantsche kerken in Frankrijk oflicieei erkend, maar in de wet van 12 Germinal Aun X is van vaneene Synode geen sprake.

De Kerken hebben steeds op herstel van de vroegere organisatie aangedrongen, maar het dunrde tot 1872 toen Jules Simon hen veroorloofde eene Synode bijeen te roepen.

Op deze Synode die te Parijs saainkwam ging de Kerk in een rechtzinnig en een modern deel uiteen. De Modernen onttrokken zich en de regeering weigerde hare goedkeuriug aan de genomen besUiten te hechten. De rechtzinnigen besloten sedert 1878 in eene officieuse vergadering «aam te komen, wier besluiten geen Hindende kracht hebben.

De Figaro van 8 Juni 1896 zegt, dat de rechtzinnigen „zich

Art. XXXVI Ned. Geloofsb.

I I

Sluiten