Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog maar al te weinig het groote belang er van, geven zich veel te weinig moeite om er van op de hoogte te komen, verzuimen de Zending ook als een wetenschap te beschouwen, die naast hare zusteren met gevierde namen mag genoemd worden en in geenen deele op den achtergrond behoeft te blijven staan.

Hoe weinig predikanten zijn er flink van op de hoogte, zoodat zij haar in prediking, godsdienstonderwijs en anderen gemeentearbeid kunnen bevorderen en er liefde en belangstelling voor wekken bij

hun gemeenteleden!

Zending! Een macht van kennis en geleerdheid, een macht van liefde, een macht van wereldoverwinnend geloof ligt in dat eene woord. Wie het verstaat en het zich eigen maakt, dien acht ik een mensch met een ruim hart en met een ruimen blik.

Kennen doet liefhebben. Ik weet bij eigen ervaring dat dit waarheid is. In de verste verte wil ik mij er niet op beroemen „een kenner" in den vollen zin des woords te zijn, maar het weinigje kennis, dat ik door mijn arbeid opdeed, heeft de liefde, die er steeds in mijn hart voor de Zending was zeer, zeer sterk vermeerderd. En daarom ben ik er zoo dankbaar voor dat ik door de oprichting van een Zendingskrans in mijn gemeente als het ware gedwongen werd om mij, nog meer dan vroeger het geval was, op de hoogte te stellen van de Zending, haar beteekems, haar omvang, haar noodzakelijkheid, haar vrucht.

Dit boek heeft zijn ontstaan te danken aan lezingen

Sluiten