Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet minder duidelijk dat Hij is gekomen om een Heiland der wereld te zijn, 'om aan heel de wereld te bewijzen dat de Vader haar liefheeft en haar schuld vergeven heeft. Uit al zijn daden spreekt een hart, dat heel de wereld in liefde omvat. Zijn oog ziet de grenzen uitgewischt, die als scherpe lijnen van Godsdienst verschillende volken scheidden. Zijn oog ziet de ééne kudde onder éénen herder en het zijn schapen niet alleen van Israëls maar van allerlei andere stal. Zijn oog ziet het groote feestmaal, waaraan de kinderen aller volken die gelooven, zullen aanzitten. Zijn oog ziet de teekenen der tijden die aan de groote wereldcatastrophe voorafgaan, den laatsten strijd tusschen licht en duisternis, en als laatste en heerlijkste teeken ziet het den Engel met het Evangelie in de hand, die zijn tocht door alle volken heeft volbracht. Zijn oog ziet den grooten oogst in heel de wereld en de zijnen als maaiers in dien oogst gaande, zamelend de aren, bindend de garven, vullend des Vaders voorraadschuren. Zijn oog ziet in de kinderen zijns volks slechts menschen gelijk de andere menschen, die de wereld uitmaken. De zonden zijns volks zijn overal; de gezindheden zijns volks tegenover Hem zijn de gezindheden van het natuurlijke menschenhart, dat licht en waarheid haat en in zijn kruis ziet Hij dan ook „het oordeel over de wereld" gaan, maar Hij weet het tevens dat Hij door dat kruis allen tot zich zal trekken.

Hij is des Vaders Zendeling in de wereld en zijn zending is de wederbrenging der afgedwaalden door

Sluiten