Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de machtige overreding der liefde, in woord en daad geopenbaard. En als zijn taak volbracht is, en de grond gelegd, waarop voortgebouwd kan worden, dan zegt Hij tot de zijnen: ') „gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u". Ziedaar de Zendingsgedachte in de Evangeliën, beschrijvende het leven van Jezus Christus, den Zoon Gods op aarde. Lees en herlees ze, gij die de Schrift liefhebt en nog erkennen wilt als hoogste gezag, en op iedere bladzijde treft gij de Zendingsgedachte aan.

Op de Evangeliën volgt het boek der Handelingen. Dat geeft ons de geschiedenis van de eerstelingskerk; maar immers haar geschiedenis is Zendingsgeschiedenis van den eersten dag van haar bestaan af? Het is waar, zelfs de apostelen van Jezus Christus moeten nog genezen worden van zekeren schroom, zekere enghartigheid misschien; maar zij worden toch allen apostelen d. w. z. Zendelingen en hun arbeidsveld breidt zich dagelijks uit. Wanneer wij na lezing het boek der Handelingen sluiten, dan weten wij een Zendeling van den Christus in Rome getuigende van zijn Heer, die de Heiland der wereld is, die wil dat alle volken behouden worden en tot kennis der waarheid komen.

Op de Handelingen volgen de brieven en Zendbrieven alweer zijn het, middelen om te versterken van het nieuwe leven wat nog zwak is en om elders weer nieuw leven aan te planten. En nemen wij het laatste bijbelboek ter hand, dat wonderbare boek

i) Joh. 20 : 21.

Sluiten