Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijn stoute beeldspraak en machtige visioenen, dan zal bij veel wat ons onduidelijk is, toch dit wel door ons gevoeld worden dat de Ziener op Patmos de aarde aan den Heer ziet toegebracht.... God alles in allen .... dat is: het Zendingswerk volbracht.

Ziedaar de Zendingsgedachte in den bijbel, den heelen bijbel, van Genesis tot de Openbaring toe.

En hiermee zou ik mijn taak voor heden afgedaan kunnen rekenen, wanneer mij nog niet een vraag op de lippen zweefde, n.1. deze: hoe komt het dat de mannen der Hervorming, die leefden bij Gods Woord, die den bijbel weer in eere brachten, die hem den volke in de handen gaven, die voor zijn gezag zich in den diepsten eerbied bogen en alles wat geleerd werd, aan hem getoetst wilden hebben - hoe komt het dat die mannen de eigenlijke Zendingsgedachte weinig of niet in zich hebben opgenomen en dat de eeuw der Hervorming allerminst een Zendingseeuw was?

Dit verschijnsel mag velen bevreemdend voorkomen, en het verlangt voor menigeen verklaring. Laat mij dan nog die verklaring geven.

Hoe was de stand der zaken in het Zendingswerk toen de dagen der Hervorming naderden? ') Na in de 13d0 en 14do eeuw bij de verbastering van het Christelijk leven nagenoeg tot stilstand te zijn gekomen, leefde het in de 15do eeuw ten gevolge van de vele ontdekkingen, in 't bijzonder die van Amerika weer op. Maar de methode, die gevoerd werd, was

') Warneck Hist. schets der Prot. zendingen.

Sluiten