Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten, Portugal en Spanje, die de heerschappij ter zee bezaten en in de nieuwe werelden koloniën stichten. Aan Rome was in dezen een deur geopend, aan het Protestantisme niet. Zoo doet zich dan in het tijdperk der Reformatie, gelijk Warneck zegt, aan ons oog de dubbele verrassing voor: dat een kerk, die op geestelijk gebied zeer levend is, geen Zending drijft, en dat een kerk, die Zending drijft, geestelijk dood is". Bij het laatste evenwel merken wij terstond op dat die Zending niet de ware was, dat zij vloekte tegen het woord des Geestes: „niet met geweld of list maar door het Woord des Heeren zal het geschieden", terwijl wij bij het eerste denken aan de nog niet geopende deur.

Straks zou het anders worden. Dan zou ook voor de Protestantsche volken de deur wijd geopend worden. Dan zouden zij begrijpen dat de Engel met het Eeuwig Evangelie zijn taak nog niet had volbracht. Dan zouden zij de Zendingsgedachte, die heel de Schrift bezielt, ook in zich opnemen en tot leven doen worden en met vreugde zouden zij gehoorzamen aan het laatste bevel van hun Heer en Koning: „Gaat heen maakt alle volken tot mijne jongeren, hen doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes" I

Sluiten