Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholiek het bijzondere, dat in het eerste opgaat.

Nu kan het laatste het eerste alleen dan in den weg staan wanneer het de algemeen Christelijke kenmerken verliest, maar anders niet, gelijk de Augsburgsche geloofsbelijdenis het in Art. IV zeer juist en treffend uitdrukt: „Want dit is genoeg tot ware eenigheid der Christelijke kerk, dat aldaar eendrachtig naar den zuiveren zin van het Evangelie gepredikt, en de Sacramenten naar het goddelijk woord uitgedeeld worden, en is het niet noodig tot ware eenigheid der Christelijke kerk, dat overal gelijkvormige plechtigheden van de menschen ingesteld, gehouden worden. Gelijk Paulus spreekt Ef. IV: „Een lichaam, één geest, gelijk gij geroepen zijt tot éénerlei hoop uwer roeping, één Heer, één geloof, een Doop".

Dus alleen daar waar in eenige gemeenschap het algemeene kenmerk vervalt, het eeren en gebruiken van Woord en Sacrament naar 's Heeren instelling, snijdt die gemeenschap zich zelf af van de Christelijke kerk, valt zij om het zoo eens uit te drukken uit den Christelijken Statenbond, maar overigens heft het verschil van inzicht of opvatting derzelfde waarheid de hoogere eenheid niet op. Wat het Christendom betreft zijn dus bijv. Luthersch en Gereformeerd geen /^«stellingen maar «^'^/stellingen al kan onderlinge naijver, evenals in den Duitschen Statenbond hier strijd veroorzaken. Doch die naijver zwijgt wanneer men samen opgeroepen wordt tot den grooten strijd tegen éénzelfden vijand, gelijk

Sluiten