Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luthersche Kerk richt zich meer tot het volk in zijn geheel. In ons vaderland, waar de Gereformeerde Kerk als volkskerk optrad en de Lutherschen slechts een klein kuddeke zijn, valt dit niet zoo in 't oog; maar het hangt met den oorsprong der Kerken samen. In Luthers tijd werd de Hervorming in landen en gewesten ingevoerd; de Gereformeerden waren afzonderlijke personen, die zich tot een kerk verbonden en slechts later hier en daar den Staat in hun macht kregen.

„Dit toegepast op de Heiden-zending zal ten gevolge hebben dat het meer in den Lutherschen geest ligt om de Heidensche volken hun Staatsinstellingen, maatschappelijke inrichtingen, zeden en gebruiken, voor zooverre ze niet rechtstreeks met het Christendom in strijd zijn, te laten, terwijl de Gereformeerden meer aandringen zullen op het zich afzonderen en onderscheiden hunner bekeerlingen uit de massa van het volk.

„Zoo zien wij dan ook dat in Voor Indië alleen de Luthersche zendelingen aan de bekeerde Hindoes niet den eisch stellen, dat zij het bij hen zeer sterk in zwang zijnde kastenstelsel laten varen. Volgens hen kan men een goed Christen zijn en toch blijven elk in de kaste (stand) waartoe men behoort. De Engelsche Zendelingen, die op Protestantsch (Gereformeerd) standpunt staan, achten echter het kastenstelsel, dat onderscheid maakt tusschen mensch en mensch, met het Christendom in strijd.

„Wij willen geen oordeel vellen in deze kwestie;

Sluiten