Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onnoemelijk veel heeft ieder van die wetenschappen te danken aan de zendelingen, die zelf met meer of minder mate van wetenschappelijke kennis toegerust, telkens in onbekende streken zijn doorgedrongen, nieuwe werelden ontdekt hebben en ze ons met de volkeren, die er woonden, bekend gemaakt hebben.

In de Times (het grootste Engelsche dagblad) van 10 Aug. 1883 waren onder meer over de Zending de volgende woorden te lezen: „Het is dikwijls de gewoonte met zendelingen te spotten, hun berichten ongeloovig op te nemen en hen in het beste geval te beschouwen als onschuldige dwepers, als voorwerpen van medelijden, ja zelfs van spot. De berichten aangaande het Zendingswerk in Zuid-Afrika moeten voor dusdanig denkenden een ledige bladzijde zijn. Wij hebben het aan onze Zendelingen te danken dat de gansche streek van Midden-Zuid-Afrika voor ons geopend is, en afgezien van hun bijzondere verdiensten als predikers hebben zij als pioniers der beschaving gewichtige diensten bewezen als geographen en taalvorschers".

Het artikel was geschreven naar aanleiding van den daags te voren gestorven zendeling Robert Moffat van het Londensche Zendingsgenootschap, die in 1817 naar Afrika vertrokken, daar de lange reeks van bijna 55 jaren heeft gearbeid, slechts door een enkele reis naar Engeland onderbroken. Wie het leven van dezen kloeken, volhardenden prediker, reiziger en geleerde nader wil leeren kennen, die

Sluiten