Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terende uitwendige vormen bij innerlijke leegte. Priesters, monniken en nonnen doen dienst bij de vereering van veelkleurige afgodsbeelden, allerlei feesten, briefwisseling met de goden door het verbranden van gedrukte formulieren, het opvangen van de zielen der afgestorvenen om hen voor een vernederende zielsverhuizing te sparen, enz.

De Chinees is heer en meester in zijn eigen huis, zijn vrouw zoekt hem door volkomen slaafsche gehoorzaamheid, haar kleine voeten, haar blanketsel te behagen. Blijft zij kinderloos dan moet zij dulden dat haar echtgenoot bijwijven in huis neemt. Wordt het aantal kinderen te groot, dan mogen zij volgens de zeden des lands gedood of te vondeling gelegd worden.

Wat de vrouwen en weduwen in China betreft, zie hier het volgende meegedeeld, overgenomen uit de Ned. Zendingsbode.

De vrouw bij de Hindoes.

Reeds meermalen is den lofredenaar op den godsdienst van lndifi gewezen op den treurigen toestand, waarin deze godsdienst de Indische vrouwen, inzonderheid de weduwen laat, ook de kind-weduwen, die reeds in haar jeugd buiten haar weten door haar ouders aan een man verloofd (dat heet: getrouwd) zijn, en die zoo door zijn overlijden „weduwen" worden, zelfs zonder den man ooit gekend te hebben. Dezer dagen zagen wij uit een der zendingsbladen nog het volgende overgenomen:

„Eenige personen van hoogen stand hadden te Bombay deelgenomen aan een diner, waar onder de

Sluiten