Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de jongste zullen waarschijnlijk in eeuwen niet weder

voorkomen". ')

Aan dezelfde brochure van Warneck ontleenen wij een beknopt overzicht over de zending in China.

De Roomsche missie, door de Jezuïeten begonnen, dateert van 1581 en had, althans uitwendig, zulk een gevolg dat onder den beroemden Keizer Kanghi (1662—1723) het aantal zoogen. bekeerden tot Va millioen steeg. De Jezuïeten dankten dat aan hetgeen zij op mathematisch, astronomisch, technisch gebied leverden - zij richtten zelfs een kanongieterij op maar ook aan hun groote inschikkelijkheid om de heidensche gebruiken voor het Christendom pasklaar te maken of omgekeerd het Christendom pasklaar te maken voor het heidendom. De vereering van Confucius, de dienst der voorvaderen, alles kon behouden blijven. De Jezuïeten liepen daarmee zelfs een veroordeeling van den Paus op, maar stoorden er zich niet aan, totdat de orde ten leste door den Paus werd opgeheven. Zoo smolt tegen het einde van de 18-' eeuw het getal der Roomsch-Katholieken tot 200000 of nog minder in. Eerst in de l^eeuw kwam er weer ontwikkeling zoodat in 1898 er 759 priesters, de vele fraters en nonnen niet meegerekend, in Chineeschen zendingsdienst stonden en het getal der Chineesche Katholieken tot 616000 steeg. Die herleving stond in nauw verband met het ingrijpen van de Fransche politiek in Oost-Azië. Het bondgenootschap tusschen Roomsche Zending en I* ransche ') N. v. d. Dag van 14 Jan. 1901.

Sluiten