Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politiek werd zoo innig dat de organen van de eerste niet ophouden Frankrijk te prijzen als „de arm Gods, welks zwaard overal het werk Gods volbrengt" en de organen van de laatste deze stelling verkondigen: „Frankrijk naar buiten is gelijkluidend met het Katholicisme"; — m. a. w.: Het Katholicisme gebruikt de Fransche macht tot zijn zendingsoogmerken en de Fransche regeering gebruikt de katholieke Missie tot haar staatkundige oogmerken.

Het beschermingsrecht der katholieke Missie werd tot een politieke strijdvraag; en toen nu twee Roomsche zendelingen vermoord waren, kwamen de Duitschers en namen Kiautschau als zoenoffer voor dien moord in bezit. Dat heeft de Chineezen verbitterd. Bisschop Anzer, die van nabij in deze verwikkelingen betrokken was, deelt ons zelf mee dat de gouverneur Yusien van Schanting hem verklaard had: „omdat de zendelingen vermoord zijn daarom zijn de Duitschers gekomen, daarom Kiautschau en alles, wat daarop volgde". Daarom verklaarde hem ook Li Hung Tschang, de bekende Chineesche staatsman: „het is geen wonder dat in Zuid-Schanting alles er op of er onder gaat. De bezetting van Kiautschau heeft aan alles schuld. De kennis daarvan dringt langzamerhand bij het volk door, van daar de opstand".

Ernstig en vriendelijk is den _vertegenwoordigers van de Roomsche missie gewézen op deze noodlottige vermenging van Zending en politiek, zij hebben er zich niet aan gestoord, als maar de bescherming van de wereldlijke macht het getal hunner aanhangers

Sluiten