Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerkelijk gewijzigd en sedert door de meeste japanneezen aangenomen werd. De derde godsdienst is die der wijzen of die der secte van Sioetoe. Hij omvat de aanhangers der leer van Confucius en is een zedeleer zonder uitwendigen godsdienst.

Door de aanhangers van alle drie wordt de godin Ten-sio-dai-sin of de groote geest van het hemelsche licht het meest gehuldigd. Dat is de schutsgodin van Japan. Onder haar staan duizenden Kamt, geesten van lageren rang, meest geesten van afgestorvenen, die godenrang gekregen hebben en nu vereerd en gehuldigd worden. Hun aantal neemt gestadig toe, daar de Mikado als geestelijk en wereldlijk hoofd het recht van heiligverklaring heeft.

Het Sinto-geloof geeft 5 voorschriften ; 10 het bewaren van het heilige vuur als zinnebeeld van reinheid en middel tot reiniging; 2-' reinheid van ziel, hart en lichaam door te gehoorzamen aan de voorschriften der rede en aan de bepalingen der wet; 3'' het vieren der feestdagen; 41' het doen van bedevaarten; 51' de vereering der Kami in de tempels en in huis. Gemeenschap met onreinen, luisteren naar godslasterlijke zedelooze taal, het nuttigen van sommige spijzen, het aanraken van bloed van lijken maakt onrein. Voor elke soort van verontreiniging is een bepaalde wijze van reiniging voorgeschreven.

Het aantal tempels in Japan loopt naar de 150,000 waarvan en 27000 aan de belijders van den Sintogodsdienst en de rest aan de Buddhisten bebooren. ')

l) Artikel Japan in de Encyclop. van Winkler l'rins.

Sluiten