Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor een zeer belangrijk deel door Mahomedaansche kinderen bezocht worden - vervolgens Palestina, het land van onzen Heiland, waar de bodem zoo vruchtbaar schijnt te wezen dat voor eenige jaren de Turksche Gouverneur te Gaza tot den zendeling Tristan zeide: „zend ons hier een zendeling, die tevens geneesheer is, en gansch Gaza zal aan uwe voeten liggen" '). Dan Syrië, waar in den loop van 50 jaar de Zending een verbazende vlucht genomen heeft, zoodat in een tijdschrift, de „Globus , in den regel alles behalve vriendelijk tegenover de Zending gestemd, in 1880 2) onder het opschrift,, de Zending in KI. Azië" het volgende wordt gezegd: „De Amerikaansche zendelingen, die sedert een halve eeuw in Klein-Azië arbeiden, spelen hier gansch geen onbeduidende rol. De eerste hunner kwam in het jaar 1831 te Konstantinopel aan. Veel tijd hadden zij noodig om volk en taal te leeren kennen en om de vooroordeelen en het fanatisme der zeer wantrouwige inwoners te overwinnen.

„Een zeer gewichtig hulpmiddel was — en is nog steeds meer — de drukpers. Deze leverde hun niet slechts den Bijbel en godsdienstige geschriften, maar ook populair-wetenschappelijke boeken over rekenkunde, meetkunde, algebra, geographie, taalkunde, opvoedkunde, geschiedenis, enz.

„De zendelingen geven ook couranten uit en tijdschriften in verschillende talen, als het Turksch,

») Nederl. Z. Tijdschr. dl. 111 pag. 346.

*) deel 3T pag. 116.

Sluiten