Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder zich te laten vervaard maken door de afbrekende kritiek dergenen, die aan het Christendom zelf vijandig, gretig zoeken naar het onvolkomene, naar de fouten en gebreken, die het Zendingswerk even als alle menschenwerk aankleven, of door de spottende opmerkingen van hen, die oogen hebben en niet zien, als het de openbaring van het Christelijk leven geldt.

Op een boot, die veel passagiers van Indië naar Europa overbracht kwam op zekeren dag aan tafel het gesprek op de Zending, waarbij een heer uit het gezelschap rondweg verklaarde: in Indië zijn geen inlandsche Christenen; ik ben tien jaar in Indië geweest en heb er nooit een gezien. 1 oen echter dezelfde heer eenige oogenblikken later groote verhalen van zijn tijgerjachten in Indië ging doen, sprak een zendeling, die tot nu toe gezwegen had: in Indië zijn geen tijgers want ik ben twintig jaar in Indië geweest en heb er nooit een gezien.

Merkwaardig is ook dat werking en resultaat der Zending dikwijls ook ongunstig beoordeeld worden door menschen, van wie men als belijders van den Christus, als geloovigen, zou verwachten dat zij haar met al de warmte van hun Christenhart zouden verdedigen. Zoo is onlangs door niemand minder dan door Prof. Dr. A. Kuyper de zendingszaak besproken op een wijze, die den Gereformeerden predikant H. Dijkstra te Smilde aanleiding gegeven heeft tot een „open brief' aan genoemden Professor, waarin hij „revisie" vraagt van diens oordeel.

Sluiten