Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk de Christelijke geest heerscht, waar zij zich grondbezit kunnen verwerven, waar hun geen hindernissen van heidensche of Mahomedaansche bloedverwanten of priesters in den weg gelegd worden, waar zich alzoo moedergemeenten kunnen vormen, die in wijden kring invloed kunnen uitoefenen en „licht" en „zout" kunnen zijn.

Op Gouvernementsgronden kan dat doel beter en spoediger bereikt worden dan op particuliere landen, omdat de eerste gemakkelijker in erfpacht verkregen kunnen worden. Algemeen verwachten de mannen der Zending, dat, zoodra het Christendom zich onder de grondbezitters, de eigenlijke kern der bevolking, zal gevestigd hebben, voor Java een beter tijdperk intreedt. De menschen moeten het zien dat de Christen-inlander tegenover den Staat dezelfde rechten heeft als de Mahomedaan; dat zien zij tot heden niet, veeleer het tegendeel, en dat houdt velen van den overgang terug. Wie zal het hun euvel duiden?')

Verschillende bezwaren, tegen de Evangelisatie door landontginning ingebracht, werden door br. Verhoeven in zijn bovengenoemd referaat genoemd en bestreden, zoodat mij althans dit hulpmiddel der Zending zeer aanbevelenswaardig schijnt.

Een ander hulpmiddel is de medische Zending, d. w. z. de zending door opzettelijk daartoe gevormde mannelijke en vrouwelijke artsen.

Het mag misschien vreemd gevonden worden dat

i) In de jongste Troonrede is de verbetering van den rechtstoestand der lnlandsche Christenen in uitzicht gesteld.

Sluiten