Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goddelijke wijsheid bestuurde heerlijke inrichting van het wereldgebouw, door de voortdurende beschouwing ervan, door den om zoo te zeggen vertrouwelijken omgang er mee, tot bewondering gedreven worden van den alles werkenden bouwmeester der wereld, in wien de hoogste gelukzaligheid is, in wien al het goede troont"?

Of dit woord van den grooten Kepler: ') „O Vader des lichts, die door het licht der natuur verlangen in ons wekt naar het licht der genade, om ons tot het licht der heerlijkheid te voeren! Ik dank U, mijn Schepper en Heer, dat Gij mij verkwikt hebt door uw schepping, dat ik verrukt werd door het werk uwer handen".

Of dit woord van den zoöloog Agassiz: „Ieder moet uit de studie der natuur tot de overtuiging komen dat alles door een alles omvattenden geest geordend is".

Of dit woord van den botanicus Heer: „Wie oppervlakkig de natuur beschouwt verliest zich licht in het grenzenlooze al; maar wie op hare wonderen dieper acht geeft, wordt altijd tot God, den Heer der wereld, gevoerd". Of dit woord van denzelfden geleerde: „Half weten voert van God af, grondig weten voert tot Hem heen"! —

Deze enkele uitspraken van groote geleerden heb ik ontleend aan een merkwaardige brochure van Dr. phil. E. Dennert, getiteld: „die Religion der Naturforscher", door hem geschreven als antwoord op Hackels „Weltratsel", waarin deze o. a. beweert:

!) gestorven 5 Nov. 1630,

Sluiten