Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid; maar bij hem staat toch de behandeling van het kranke lichaam als doel op den voorgrond. Bij den zendeling-arts daartegen is die behandeling van het kranke lichaam middel om ook de kranke ziel te behandelen, opdat de gansche mensch gezond worde. Zijn optreden en het welslagen van zijn werk zijn op zich zelf reeds een groote knak voor het heidendom, waarin de ziekten aan de booze geesten worden toegeschreven en de toovenaars, priesters en bezweerders daaruit gouden munt weten te slaan. Is de heiden eenmaal onder den invloed van dien gevreesden priester uit, die ziekten verwekken en wegnemen kan, dan is hij gemakkelijker te vinden voor het woord der waarheid.

„De medische Zending is in sommige landen het hoofdmiddel tot het winnen van vertrouwen onder de bevolking. Ja men kan zelfs zeggen: zij heeft deuren geopend, die hermetisch gesloten waren". ') Vooral in China was dat laatste het geval.

Van welk een gewicht de arbeid der vrouwelijke artsen is, begrijpt ieder, die weet hoe streng de Oostersche vrouw van het serail en den harem, met name de Indische, van alle aanraking met den vreemden man moet uitgesloten blijven. Zelfs heidensche doctoren konden geen toegang tot haar verkrijgen. In Syrië werd een geneesheer geroepen om aan een zeer geliefde vrouw van een grootwaardigheidsbekleeder een geneesmiddel voor te schrijven. Hij mocht haar echter niet zien, nog veel minder den

') Nederl Zend. Tijdschr. 9e Jaarg. 120.

Sluiten