Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb, zoo zult gij u ook onder elkander de voeten wasschen ... voorwaar de knecht is niet grooter dan zijn heer, noch de apostel grooter dan die hem gezonden heeft. Indien dan gij dit weet, zalig zoo gij het doet."

Beschaamd, dunkt mij, zien de jongeren beurtelings elkander en den Meester aan. Zij hebben begrepen. Dat was een antwoord op de vraag, wie de grootste was in het rijk van den Christus. Die het best weet te dienen, die is de grootste; want die komt zijn Heer het meest nabij, dien Heer, die op aarde gekomen was, „niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs van velen." (Matth. 20 : 28). Die met verloochening van zichzelf zijn natuurlijken trots weet te buigen en anderen in alles gaarne den voorrang gunt, behalve in dat ééne, lief te hebben zooals Christus liefhad, die is de grootste, want hij drukt des Meesters voetstappen. ....

Gaat op dien wedstrijd maar in, gij jongeren des

Heeren; worstelt hier maar om den prijs en de kroon, tracht hier maar lauweren te vergaderen! Het rijk van uwen Christus zal er voordeel van hebben, want gij verheerlijkt uwen Heer er door en zoekt der zondaren behoud. En uw eigen ziel zal er de meeste winst van hebben, want een goedkeurende blik uit uws Konings oog en waarachtige vrede zullen uw loon zijn. Het is omdat Jezus de zijnen zoo liefhad, dat Hij hun die ernstige les door levend voorbeeld geeft. Als zij hun vleesch toelaten teheerschen over den geest, gaan zij verloren. Als zij den wortel van

Sluiten