Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze plaats heengevoerd hebben. Hij staat er niet tegenover den eigenlijken Hoogepriester Kajafas, maar tegenover diens schoonvader Annas.;

Tot goed verstand van hetgeen hier voorvalt, moeten wij ons eerst een oogenblik met dezen Annas bezighouden. Eenige onduidelijkheid toch in de aanwijzing van Johannes, misschien nog meer de onduidelijkheid van zijn uitleggers, heeft gemaakt dat men niet recht weet of hetgeen in Joh. 18 : 19—23 verhaald wordt behoort tot des Heeren verhoor voor Annas dan wel voor Kajafas. Wel is waar schijnt vers 24 de onzekerheid in dezen weg te nemen, waar immers te lezen staat: „Annas nu had Hem gebonden gezonden tot den Hoogepriester Kajafas"; maar die woorden „had Hem gezonden" is een vrijheid van den vertaler. Er staat: „zond Hem", hetgeen volstrekt niet als een vroeger verzuimde mededeeling tusschen haakjes geplaatst behoeft te worden, maar best beschouwd kan worden als een voortgang van de geschiedenis na het zooeven verhaalde.

Tweemaal wordt elders nog in de Schrift van Annas gesproken en beide keeren als Hoogepriester. Het is in Luk. 3 : 2, waar van des Doopers optreden gezegd wordt: dat het geschiedde toen Annas en Kajafas Hoogepriesters waren, en in Hand 4 : 6, waar verhaald wordt: dat, naar aanleiding van de gevangenneming van Petrus en Johannes „de oversten en oudsten en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden en ook Annas, de Hoogepriester, en Kajafas en Johannes en Alexander en zoovelen er

Sluiten